Stanovy Horolezecký klub JAMES Žiar nad Hronom

 

1. Názov združenia:  Horolezecký klub JAMES

2. Sídlo združenia: Súkromná stredná odborná škola technická, Žiar nad Hronom, ul. Dr. Jánskeho 10, 965 60

3. Poslanie a hlavné smery činnosti

Poslaním združenia je podporovať a prakticky umožňovať svojim členom realizáciu rozličných foriem horolezeckých športových aktivít. Za týmto účelom združenie najmä:

- organizačne, technicky a čiastočne i finančne zabezpečuje svoju činnosť;

- vykonáva učebno-metodickú činnosť;

- zúčastňuje sa na činnostiach iných združení, ak je ich členom;

- prostredníctvom poverených zástupcov zastupuje a obhajuje záujmy svojich členov v týchto združeniach;

- vykonáva vlastnú hospodársku a investičnú činnosť;

- nadobúda, spravuje a udržiava vlastný hnuteľný a nehnuteľný majetok

- podpora športu detí, mládeže a zdravotne postihnutých občanov.

- ochrana životného prostredia a prírodných hodnôt v rámci výkonu činnosti.

- organizovanie športových podujatí.

4.  Členstvo združenia

              Členstvo v združení vzniká na základe prihlášky po schválení výborom.

             Členstvo v združení zaniká:

            -  vystúpením

            - vylúčením člena členskou schôdzou, ak si člen neplní základné členské povinnosti, prípadne ak hrubo poruší morálne a etické zásady v športe.

5.   Práva člena

            Každý člen združenia má právo:

            - slobodne rozhodovať o svojom členstve

            - bez obmedzenia sa podieľať na činnostiach združenia;

            - voliť výbor združenia a svojich zástupcov v iných združeniach ( členovia starší ako 15 rokov )

            - byť volený do výboru združenia a ako zástupca v iných združeniach ( členovia starší ako 18 rokov 

6.   Povinnosti člena

            Každý člen združenia je povinný najmä:

             - dodržiavať stanovy združenia;

            - včas a v stanovenej výške platiť členské príspevky;

            - rešpektovať a plniť spoločne prerokovávané a prijaté rozhodnutia;

            - dbať na zachovanie morálnych a etických princípov v športe i v spoločenskom živote a dbať na zachovanie a upevnenie priateľskej v kolektíve združenia;

            - dbať na účelné a šetrné využívanie spoločného majetku a nepripustiť jeho zneužívanie, poškodzovanie či odcudzovanie; 

            - podieľať sa na zveľaďovaní majetku združenia podľa svojich možností;

7.  Orgány združenia

            a/    Najvyšším orgánom združenia je členské zhromaždenie. Tvoria ho všetci členovia združenia.

            b/    Členské zhromaždenie sa schádza najmenej jeden krát za rok. Je uznášania schopné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina členov starších ako 15                     rokov respektíve ak sa nemôže zúčastniť zhromaždenia môže poveriť hlasovaním splnomocneného povereného člena.

                    O všetkých rozhodnutiach rozhoduje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných  členov združenia s výnimkou zmeny stanov a ukončenia činnosti združenia, kde                     je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých plnoprávnych členov združenia

            c/   Členské zhromaždenie najmä:

                - volí výbor združenia a zástupcov v iných združeniach;

                - schvaľuje plán činností a rozpočet združenia;

                - rozhoduje o vylúčení člena zo združenia;

                - rozhoduje o zmenách stanov a o ukončení činnosti združenia;

                - rozhoduje o združení klubu s iným združením, ako aj o vystúpení z takéhoto združenia;

                - schvaľuje hospodárenie združenia. Za tým účelom volí revízora, ktorý mu podáva revízne správy.

            d/   Výkonným orgánom združenia je výbor. Výbor združenia tvoria predseda, sekretár a hospodár. V prípade potreby môže členské zhromaždenie rozhodnúť                        o rozšírení počtu členov výboru. Funkčné obdobie výboru je dvojročné.

            e/   Výbor sa schádza podľa potreby a najmä:

                - organizuje a riadi činnosť združenia podľa plánu činnosti;

                - pripravuje a predkladá členskému zhromaždeniu na schválenie návrh plánu činnosti a rozpočtu;

                - zabezpečuje hospodársku činnosť združenia v súlade s platnými zákonmi;

                - hospodári so zverenými hospodárskymi prostriedkami;

                - rozhoduje o veciach, týkajúcich sa združenia v období medzi zhromaždeniami, ak nie sú vyhradené rozhodnutiu členského zhromaždenia;

            f/  Revízor združenia zabezpečuje periodické revízie hospodárenia najmenej jeden krát za rok. Výsledky revízie prerokuje s výborom a navrhne spôsob odstránenia                 prípadných závad. Súhrnnú správu o revíziách predkladá členskému zhromaždeniu. Funkčné obdobie revízora je dvojročné.

            g    Revízne správy ,plán rozpočtu  a  plán činností na nadchádzajúci rok  uverejňovať na stránke združenia .

  8.   Majetok združenia a jeho nadobúdanie

            a/ Majetok združenia je tvorený:

            - finančnými prostriedkami na účte v peňažnom ústave a pokladničnou hotovosťou

            - hnuteľným a nehnuteľným majetkom združenia s výnimkou vecí, ktoré boli združeniu zverené na využívanie a sú v majetkovej podstate tretích osôb. Prípadný                 výnos z týchto vecí sa riadí osobitnými zmluvami.

            b/   Zdroje hospodárenia združenia tvoria najmä:

            - členské príspevky členov klubu;

            - dotácie na telovýchovu a šport;

            - dobrovoľné príspevky, dary a subvencie;

            - výnosy vlastnej, hospodárskej, športovej či spoločenskej činnosti;

            - iné zdroje

            c/   V prípade ukončenia činnosti združenia rozhodne o rozdelení majetku členské zhromaždenie. Pritom sa vezmú do úvahy mimoriadne osobné prínosy                            jednotlivých členov združenia

9.   Záverečné ustanovenie

            Tieto stanovy združenia nadobúdajú platnosť dňom schválenia členským zhromaždením a účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.