Podmienky zapožičania klubového materiálu

Ing. Tomáš Heriban – osoba zodpovedná za klubový materiál

Telefónne číslo: 0910 968 821

E- mail: xheribantomas@gmail.sk

 1. Materiál si môže zapožičať iba osoba, ktorá je členom klubu HK James Žiar nad Hronom
 2. Zapožičanie materiálu čakateľovi do klubu alebo inej osobe je možné iba so súhlasom predsedu klubu a aj to iba na podpis člena klubu, ktorý sa zaručí  svojim podpisom za osobu ktorá nie je členom klubu
 3. Nie je možné zapožičať klubový materiál členovi klubu iným členom
 4. Materiál je možné zapožičať na obdobie 7 -14 dní (dlhšie zapožičanie iba po osobnom súhlase osobe zodpovednej za klubový materiál)
 5. Materiál sa zapožičiava zadarmo
 6. Vydávanie a odovzdávanie klubového materiálu je možné vo štvrtok od 18:00-20:00 hod. (ojedinele po telefonickom kontakte aj v iných dňoch)
 7. Počas trvania klubových akcií nie je možné si zapožičať  klubový materiál
 8. Osoba, ktorá si zapožičia materiál je v plnom rozsahu zodpovedná za vzniknuté chyby, ktoré pri jeho používaní vznikli
 9. Pri strate a poškodení klubového materiálu hradí osoba, ktorá svojim podpisom prevzala klubový materiál  plnú sumu za stratený materiál
 10. Pri  prevzatí klubového materiálu sa vypíše  dotazník so zapožičaným materiálom, počtom  a vlastno- ručným podpisom o prevzatí
 11. Osoba zodpovedná za materiál určí, ktorý materiál požičia, resp. pri viacerých značiek materiálu určí osoba zodpovedná za materiál, ktorú variantu požičia
 12. Člen klubu ktorý si zapožičiava materiál svojim podpisom preberá všetku zodpovednosť za  stav materiálu v akom sa nachádza
 13. Pri viacnásobnom porušení jednotlivých bodov zapožičiavania klubového materiálu bude člen klubu nahlásený Predsedovi klubu
 14. Pri akejkoľvek pochybnosti, podľa vlastného uváženia a pri porušený jednotlivých bodov zapožičania nemusí byť klubový materiál vydaný
 15. Zapožičaný materiál sa vracia kompletný, nepoškodený, čistý a suchý
 16. HK James Žiar nad Hronom a ani Ing. Tomáš Heriban- zodpovedný vedúci za klubový sklad nie sú zodpovední ak člen klubu alebo iná osoba nevie narábať so zapožičaným materiálom 
 17. HK James Žiar nad Hronom a ani Ing. Tomáš Heriban- zodpovedný vedúci za klubový sklad. Nezodpovedá za škody, úrazy, smrť vzniknutú pri používaní a manipulácii s klubovým materiálom

O zapozičaní bude vyhotovený záznam: Protokol o prevzatí

Zoznam materialu na zapožičanie Zoznam materialu na zapožičanie

Fotogaléria: Materiál na zapožičanie

Táto fotogaléria je prázdna.

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.