Zmluva o sponzorstve v športe

ZMLUVA O SPONZORSTVE V ŠPORTE.docx (25332)

 

ZMLUVA O SPONZORSTVE V ŠPORTE

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 50 a nasl. zákona č. 440/2015 Z.z.  o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj “ZoŠ”)

ďalej aj „zmluva“

Čl. I.

ZMLUVNÉ STRANY

SPONZOR:

Názov/ obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

DIČ DPH:

Bankové spojenie:

číslo účtu:

Zastúpený:

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v ………., odd………….:, vložka č.: ……....

ďalej len „sponzor“

SPONZOROVANÝ:

Športová organizácia:                  

Sídlo:                                                                             

IČO:                                                  

DIČ:                                                  

DIČ DPH:

ID v IS športu:                                

Bankové spojenie:                         

číslo účtu:

Zastúpená:                                                    

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v ………., odd………….:, vložka č.: ……....

ďalej len „sponzorovaný“

 

uzatvorili dňa ...................... zmluvu o sponzorstve v športe s nasledujúcim obsahom:

 

Čl. I.I.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 1. Sponzor je
  1. obchodná spoločnosť založená podľa slovenského právneho poriadku v zmysle z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ObZ“),
  2. občianske združenie založené v zmysle z.č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
  3. ...
 2. Sponzorovaný je
  • športovou organizáciou vykonávajúcou športovú činnosť v zmysle “ZoŠ”, ktorá je členom národného športového zväzu s názvom: .........................................................
  • ...........................................
 3. Na účely tejto zmluvy je:
  • športovou činnosťou vykonávanie, organizovanie, riadenie, správa, podpora alebo rozvoj športu,
  • sponzorským priame alebo nepriame peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie poskytnuté sponzorom sponzorovanému na základe tejto zmluvy na jeho športovú činnosť,
  • súťažou organizované vykonávanie športu podľa pravidiel určených športovou organizáciou, ktorého cieľom je dosiahnutie športového výsledku alebo porovnanie športového výkonu,
  • športovým zväzom športová organizácia, ktorá je občianskym združením, združujúca iné športové organizácie, športovcov a športových odborníkov,
  • športovou infraštruktúrou štadión, športová hala, športové ihrisko, telocvičňa a iné kryté alebo otvorené športové zariadenie určené na vykonávanie športu,
  • zdrojovou evidenciou evidencia športovej organizácie, v ktorej údaj o fyzickej osobe alebo o právnickej osobe vznikol,
  • zverejnením zverejnenie údajov v informačnom systéme športu,
  • zapísaním zápis údajov, zápis zmeny údajov a výmaz údajov o fyzických osobách v športe a právnických osobách v športe do informačného systému športu.
  • národným športovým zväzom zväz uznaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ktorý spĺňa tieto podmienky ustanovené v ustanovení 16 ods. 1 ZoŠ.

 

Čl. II.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Sponzor sa v zmysle tejto zmluvy zaväzuje poskytnúť sponzorské v súlade s ustanovením § 50 ZoŠ sponzorovanému, a sponzorovaný sa zaväzuje umožniť sponzorovi spájať názov alebo obchodné meno sponzora alebo označenie sponzora alebo jeho výrobku so sponzorovaným a využiť sponzorské na dohodnutý účel súvisiaci so športovou činnosťou vykonávanou sponzorovaným.
 2. Sponzorovaný môže uvádzať názov alebo obchodné meno, sídlo, logo sponzora alebo logo jeho výrobku v spojení s účelom, na ktorý bolo sponzorské poskytnuté. Náklady na uvádzanie sponzora nesmú presiahnuť 10 % hodnoty sponzorského.
 3. Sponzor má právo žiadať informácie o použití sponzorského a doklady preukazujúce použitie sponzorského a sponzorovaný je povinný mu ich bezodkladne poskytnúť. Bližšia špecifikácia práv a povinností v rozsahu tohto odseku je obsiahnutá v čl. IV zmluvy v prípade, ak si ju zmluvné strany dohodnú.
 4. Sponzor podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že
  1. má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
  2. voči sponzorovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku a
  3. sponzor nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.
 5. Sponzorovaný prehlasuje, že
  • mu nebola v lehote šesť mesiacov pred podpisom zmluvy o sponzorstve v športe uložená sankcia za závažné porušenie povinnosti podľa § 98 ods. 1 ZoŠ.
 6. Sponzorovaný je povinný priebežne zverejňovať informácie o spôsobe použitia sponzorského najneskôr do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Povinnosť podľa prvej vety sponzorovaný nemá, ak vedie príjmy a výdavky sponzorského na osobitnom bankovom účte, ktorý umožňuje bezplatne, diaľkovo a nepretržite sprístupňovať informácie o spôsobe použitia sponzorského tretím osobám, pričom zobrazovaný musí byť prehľad platobných operácií v rozsahu údajov o sume, dátume zaúčtovania, mene a priezvisku platiteľa alebo ak ide o právnickú osobu, názve platiteľa, texte účtovného zápisu a variabilnom symbole. Bližšia špecifikácia práv a povinností v rozsahu tohto odseku je obsiahnutá v čl. IV zmluvy v prípade, ak si ju zmluvné strany dohodnú.
 7. Obdobie trvania zmluvy môže byť zmluvnými stranami dohodnuté najviac do konca štvrtého roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola sponzorovanému poskytnutá prvá časť sponzorského.
 8. Sponzorovaný podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, ktorú preukazuje v súlade so zmluvou.
 9. Sponzor podpisom tejto zmluvy berie na vedomie, že sponzorovaný vykonáva športovú činnosť v súlade s predpismi organizátora alebo riadiaceho orgánu príslušnej športovej súťaže, v ktorej sponzorovaný vykonáva športovú činnosť. Sponzor podpisom tejto zmluvy  taktiež berie na vedomie, že športová činnosť vykonávaná sponzorovaným môže byť regulovaná ďalšími predpismi národného športového zväzu.

Čl. III.

SPONZORSKÉ

 1. Zmluva sa uzatvára v súlade s čl. II ods. 7 zmluvy na obdobie
  1. od .................................... do.......................................... .
 2. Zmluva zaniká:
  • uplynutím obdobia, na ktoré bola uzavretá,
  • využitím sponzorského v súlade s jeho účelom,
  • písomnou dohodou zmluvných strán,
  • výpoveďou zmluvy sponzorom v súlade so zmluvou,
  • výpoveďou zmluvy sponzorovaným v súlade so zmluvou,
  • písomným odstúpením od zmluvy sponzorom v prípade, ak sponzorovaný využíva sponzorské v rozpore s dohodnutým účelom,
  • zánikom niektorej zo zmluvných strán bez právneho nástupníctva,
  • nemožnosťou plnenia,
  • z ďalších dôvodov v súlade s čl. IV zmluvy v prípade, ak si ich zmluvné strany dohodnú.
 3. Sponzorské je v zmysle tejto zmluvy dohodnuté nasledujúcim spôsobom:

Sponzor poskytuje sponzorské sponzorovanému vo forme v nasledujúcom rozsahu:

 1. priameho peňažného plnenia vo výške ……………......…….. EUR.
 2. nepriameho peňažného plnenia vo výške........................ EUR.
 3. nepeňažné plnenie charakterizované ako:
 

 

Účelom sponzorského poskytnutého podľa čl. II ods. 1 je:

 

 

Podmienky poskytnutia sponzorského:

 

 

Podmienky použitia sponzorského:

 

 

 1. Ak sponzorské nebolo použité do konca obdobia, na ktoré bola zmluva o sponzorstve v športe uzavretá, alebo ak nebolo použité v súlade s dohodnutým účelom, je sponzorovaný povinný vrátiť sponzorovi nevyčerpanú sumu sponzorského alebo sumu, ktorá bola použitá v rozpore s dohodnutým účelom. Bližšia špecifikácia práv a povinností v rozsahu tohto odseku je obsiahnutá v čl. IV zmluvy v prípade, ak si ju zmluvné strany dohodnú.
 2. Sponzorovaný je povinný využiť sponzorské v období do ........................................ . O využití sponzorského sponzorovaný informuje sponzora do 30 dní po jeho využití, alebo kedykoľvek na základe písomnej výzvy sponzora.

 

Čl. IV.

DISPOZITÍVNE USTANOVENIA:

 1. Ďalšie práva a povinnosti sponzora:
 

 

 1. Ďalšie práva a povinnosti sponzorovaného:
 

 

 1. Výpovedné dôvody na strane sponzora:
 

 

 1. Výpovedné dôvody na strane sponzorovaného:
 

 

 1. Ďalšie dôvody zániku zmluvy:
 

 

 1. Ustanovenia o porušení zmluvy / zmluvné pokuty
 

 

Čl. V.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 1. Súčasťou tejto zmluvy je výpis z informačného systému športu o spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov sponzorovaného okrem prípadov uvedených v ods.3.
 2. Ak úkon, ktorý má byť vykonaný prostredníctvom informačného systému športu nemožno takto vykonať, povinná osoba ho vykoná v listinnej forme. Ak nie je možné zverejnenie, povinná osoba informáciu zverejní na svojom webovom sídle. Povinnosť zverejňovať údaje na webovom sídle športovej organizácie trvá do času, kým tieto údaje nebudú zverejňované v príslušných registroch informačného systému športu.
 3. Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov preukazuje sponzorovaný v zmysle ZoŠ ako aj v zmysle metodického usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 11/2016 nasledovne:
  1. sponzorovaný zverejní údaje o svojej osobe podľa ustanovenia § 81 ods. 1 ZoŠ ak ide o právnickú osobu, na svojom webovom sídle alebo na webovom sídle národného športového zväzu, ktorého je členom.
  2. V súlade s ustanovením § 50 ods. 4 písm. a) ZoŠ je namiesto výpisu o spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov súčasťou zmluvy o sponzorstve v športe
   1. tlačená verzia zobrazenia webovej stránky so zverejnenými údajmi podľa ustanovenia § 81 ods. 1 ZoŠ,
   2. čestné vyhlásenie v zmysle čl. II ods. 5  Zmluvy
 4. Zmluvu o sponzorstve v športe, jej zmeny a doplnenia zverejní sponzorovaný najneskôr do 30 dní odo dňa jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluvu o sponzorstve v športe zverejní sponzorovaný v Informačnom systéme športu v súlade so ZoŠ. Ak zverejnenie v informačnom systéme športu nie je možné, sponzorovaný zverejní zmluvu na svojom webovom sídle.
 5. Zverejňovanie zmluvy a použitia sponzorského je podpisom tejto zmluvy dohodnuté nasledovne:
  • V súlade s ustanovením § 51 ods. 1 ZoŠ zmluvu o sponzorstve v športe, jej zmeny a doplnenia zverejní sponzorovaný do 30 dní od jej podpisu obomi zmluvnými stranami na svojom webovom sídle alebo na webovom sídle národného športového zväzu, ktorého je členom.
  • V súlade s ustanovením § 51 ods. 4 ZoŠ je sponzorovaný povinný priebežne zverejňovať informácie o spôsobe použitia sponzorského najneskôr do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po použití sponzorského alebo jeho časti na svojom webovom sídle alebo na webovom sídle národného športového zväzu, ktorého je členom; to neplatí, ak sponzorovaný tieto informácie zverejňuje prostredníctvom verejne prístupného transparentného účtu podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona.
  • Vykazovanie použitia sponzorského podľa písmena a) a b) musí byť nepretržite verejne prístupné.
  • Sponzorovaný je povinný bezodkladne písomne alebo elektronicky oznámiť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky adresu webového sídla, na ktorom sú zmluva o sponzorstve v športe a vykazovanie použitia sponzorského zverejnené.
 6. Zverejnenie v informačnom systéme slovenského športu je touto zmluvou dohodnuté nasledovne:
  • Sponzorovaný je povinný bezodkladne po oznámení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o funkčnosti príslušného registra v informačnom systéme športu požiadať športovú organizáciu, ku ktorej ma príslušnosť, o postup podľa ustanovenia § 104 ods. č ZoŠ tak, aby športová organizácia doplnila do príslušného registra informačného systému športu zmluvu o sponzorstve v športe a informácie o použití sponzorského vrátane vykazovania sponzorského odo dňa uzatvorenia zmluvy o sponzorstve v športe ku dňu zverejnenia v informačnom systéme športu.
 7. Zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.
 8. Zmluva sa vyhotovuje v 3 rovnopisoch, pričom jedno vyhotovenie obdrží každá zmluvná strana a jedno vyhotovenie slúži pre účely zverejnenia zmluvy v zmysle odseku 2.
 9. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy potvrdzujú, že zmluvu nepodpísali za nápadne nevýhodných podmienok, jej obsah si prečítali, obsahu porozumeli, poznajú právne následky zmluvy a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.
 10. Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku, a spravuje sa slovenským právnym poriadkom.
 11. Ak sa niektoré ustanovenie zmluvy stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, nemá táto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevykonateľnosť vplyv na ostatné ustanovenia zmluvy.  Zmluvné strany sa týmto dohodli, že v úzkej súčinnosti a bez odkladu nahradia toto ustanovenie novým, pričom ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú s neúčinnými alebo s neplatnými ustanoveniami  v rozpore, ostávajú v platnosti a účinnosti.
 12. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami.

 

v ………………………. dňa …………………………..

……………………………….

sponzor

 

v ………………………. dňa …………………………..

……………………………….

sponzorovaný

 

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.