Podmienky prihlasovania a čerpania finančných prostriedkov

 

  1. Činnosť oddielu sa riadi podľa plánu akcií a rozpočtu schváleného členskou schôdzou .
  2. Výška rozpočtu a počet plánovaných akcií je podmienený výške schválených finančných prostriedkov do nášho klubu.
  3. Na plánovanú akciu sa určia vždy dvaja organizátori, ktorý budú mať na starosti organizáciu podujatia.
  4. Príspevok na ubytovanie sa poskytuje do výšky 25€/noc.
  5. k sa na podujatie prihlási viac účastníkov a plánované financie nepokryjú skutočné náklady, tento rozdiel si účastníci uhradia sami resp. sa použijú nevyčerpané peniaze z  predchádzajúcich akcií (teda ak nejaké ostali)
  6. Príspevok na podujatie sa vyplatí za podmienok , že sa podujatia zúčastnia min.6 členovia nášho klubu. V prípade nižšieho počtu sa akcia ruší , alebo si ju účastníci uhradia sami.
  7. Nakoľko ubytovanie sa musí objednávať v predstihu a platí sa aj záloha za ubytovanie, na podujatie sa prihlasuje vždy záväzne na plánovaný počet nocí. Ak sa prihlásený akcie nemôže zúčastniť musí za seba nájsť náhradu, alebo uhradiť vzniknuté náklady zapríčinené svojou neúčasťou.
  8. Na podujatie sa nahlasuje vždy na plánovaný počet nocí. Ten kto chce ísť na kratší termín si toto ubytovanie zabezpečuje sám. V prípade skoršieho odchodu z akcií z  akéhokoľvek dôvodu si každý účastník zaplatí vzniknuté náklady. Oddiel uhrádza len tie noci kedy tam bol člen fyzicky prítomný.
  9. Z každého podujatia organizátori predložia správu, zoznam účastníkov a doklady za ubytovanie hospodárke klubu do 21 dní od skončenia akcie. Kópiu odošlú revízorovi, predsedovi a podpredsedovi.

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.