2020

09.10.2020 19:43

ZÁPISNICA Z VÝROČNEJ ČLENSKEJ SCHÔDZE HK JAMES ZH

 

Dátum: 09. 10. 2020 

Miesto : priestory firmy K–system ul SNP Źiar nad Hronom

Prítomní: 27 členov (viz. príloha)

 • Otvorenie
 • Voľba zapisovateľa a overovateľa  zápisnice – boli navrhnuté a schválené M. Kúšiková a L.Firáková

 

Finančná a revízna správa – P.Nešpor (revízor)

 

Z dôvodu karantény p.Drienkovej tento rok finančnú a revíznu správu predkladal Peter Nešpor, ktorý vypracoval presný prehľad a ten rozdal všetkým prítomným, aby si vedeli skontrolovať hospodárenie za rok 2020.

Všetky minuté prostriedky boli jednohlasne odsúhlasené a boli dokladované. 

 

 • Zhodnotenie sezóny 2020

Všetky naplánované akcie sa nemohli uskutočniť z dôvodu pandémie COVID-19 . Z tohto dôvodu bola prerušená aj činnosť detského krúžku .

Z každej uskutočnenej akcie bola napísaná správa, ktorá je vždy uverejnená na našej internetovej stránke www.lezenie.eu

 • Členské na rok 2021. Jednohlasne bolo schválené, že členské sa platí len poplatok do SHS JAMES  a do HK James ZH sa neprispieva.

Členské je potrebné uhradiť v termíne od 1.1.2021 do 15.2.2021 na číslo účtu, ktoré bude uvedené na www.lezenie.eu.

 • Detský krúžok má tento rok na starosti Radka Šlajferčíková spolu s Veronikou Matejíčkovou , ktorej tento rok bola preplatená aj obnova kurzu
 • Mestský športový klub bol pridelený do úloh nového výboru, ktorý rozhodne či doň vstúpime alebo nie.
 • Poberanie 2 % z dane. Budúci rok sa opäť pokúsime získať maximum finančných prostriedkov formou 2 % z dane, ktoré budú prerozdelené podľa schválených stanov.

 

 • Príspevok od HK JAMES. Tento rok sme obdržali aj príspevok od HK JAMES , ktorý bol na všetkých registrovaných členov do veku 23 rokov a bol určený na nákup materiálu. 
 • Rozšírenie počtu členov výboru . Bolo jednohlasne odsúhlasené rozšírenie členov výkonného výboru podľa našich stanov bod 7 ods.d/. a to o podpredsedu.
 • Voľba predsedu a členov výkonného výboru. Bolo navrhnuté a jednohlasne schválené nasledovné zloženie výboru:
  • Predseda:                        Mária Kúšiková
  • Podpredseda:                   Radka Šlajferčíková
  • Hospodár:                        Katarína Drienková
  • Revízor:                           Peter Nešpor
  • Šéf športovej komisie:       Miro Kúdela
  • Členovia športovej komisie:Karol Tapfer, Peter Matejíček, Patrik Španko
  • Správca materiálu:            Tomáš Heriban
  • Správca bouldrovky:          Radka Šlajferčíková

Bolo schválené použitie finančných prostriedkov na iné neplánované výdavky, ktoré vzniknú počas roka 2021 vo výške 300€ a na režijné náklady vo výške 300€. 

 • Stanovenie pravidiel spravovania a požičiavania materiálu si už upraví spravca materiálu, ktorý v spolupráci so športovou komisiou urobí aj revíziu materiálu. 
 • Príspevok na ubytovanie. Bolo odsúhlasené ponechanie príspevku na ubytovanie na 25€ max. na 3 noci. Ubytovanie bude preplácané v 100% výške len do minutia prostriedkov schválených na jednotlivé akcie. Po vyčerpaní stanovenej sumy si každý člen uhradí vzniknutý rozdiel. Neminuté prostriedky sa presúvajú do najbližšej akcie. Jedine na zahraničnú akciu sa schválil príspevok na ubytovanie vo výške 15€ max.na 5 nocí.
 • Informovanie o akciách. Bolo schválené povinnosť informovať v predstihu o organizovaní všetkých akcií vrátane detských, hromadnými e-mailami. Bolo by vhodné informovať o organizovaní spoločných oddielových akcií aj ľudí, ktorý nám prispievajú sponzorsky či by nemali záujem sa zúčastniť.

Na jednotlivé akcie sa každý účastník prihlasuje záväzne a v prípade neúčasti je potrebné nájsť za seba náhradu, v opačnom prípade je povinný uhradiť náklady vzniknuté svojou neúčasťou HK JAMES ZH v plnej výške. Bolo odsúhlasené, že organizátor si môže vyžiadať zálohu pri prihlasovaní sa na akciu, ktorá bude vrátená účastníkom, ktorý sa zúčastnia. Ak sa podujatia bezdôvodne zúčastnia záloha sa mu nevráti. To isté platí ak sa y akcie odíde domov skôr. V tomto prípade si účastník znáša náklady za noci kedy tam nebol. K tomuto kroku sa pristúpilo z dôvodu väčšieho počtu prihlásených účastníkov, ktorý sa opakovane nezúčastnili oddielových akcií. Podmienky prihlasovania si každý organizátor uvedie pri informovaní o nadchádzajúcej akcii.

 • Plán akcií na rok 2021.

AKCIE PRE DOSPELÝCH (ubytovanie je na 100 % preplatené oddielom – max. 3 noci, cena ubytovania max. 25 € / noc) okrem schválenej zahraničnej akcii , kde sa prepláca max. 15 €/noc na 5 nocí.

NÁZOV AKCIE

TERMÍN

Počet nocí

rozpočet

ORGANIZÁTOR

Lezenie ľadov (Slovenský raj, Tatry)

január-február

2

 

T.Dutko, M.Konderova

Zimne Tatry

január-marec

2

 

T.Heriban, R.Dobias

Západné Tatry

január-marec

2

 

M.Bíreš, V.Cefer

Metodika skialp

január-april

1

 

P.Španko

Sekaniny (Smrečina), 25 rokov HK

máj

2

 

R.Šlajferčíková, L.Firáková

Chorvátsko – Paklenica 

jún

5

 

M.Kúšiková,  P.Kúšik

Metodika na skalách

júl-august

----

 

V.Matejičková, P.Matejíček

Letné Tatry – Zelené pleso

Júl

3

 

V.Rapčanová, P.Tončík

Jesenné Tatry – Rysy (Pop.pleso)

September

3

 

M.Kúšiková , P.Nešpor

Posledný zlaňák

Október

2

 

V Matejičková, P.Matejičk

Zimná Skalka

December

1

 

J.Ziman,

P.Kúšik

 

Plánované podujatie bude finančne podporené, ak sa podujatia zúčastnia minimálne 6 účastníci / naši členovia / neplatí pre skialpovú akciu. Všetky akcie sa uskutočnia s podporou na získavanie skúseností pre mládež prípadne v rámci ochrany prírody.

 

DETSKÉ AKCIE / inštruktori - R.Šlajferčíková,V. Matejíčková/

NÁZOV AKCIE

TERMÍN

ROZPOČET

ORGANIZÁTOR

memorial Trubačovcov

máj - jún

 

Inštruktori

preteky BB

2021

 

Inštruktori

Mikulášske preteky

december

 

Inštruktori

 

 • Fungovanie detského krúžku. Bolo odsúhlasené, že náklady spojené s fungovaním detského krúžku v školskom roku 2020/2021 budú plne v réžií rodičov detí, ktoré sú členmi detského krúžku okrem akcií spomínaný vyššie.
 • Upratovanie na bouldrovke. Keďže v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 sú zvýšené požiadavky na dezinfekciu priestorov bolo schválené zaplatenie upratovačky za max. 40€/mesiac.
 • Noví členovia – žiadatelia o členské. Tento rok máme viac žiadateľov o členstvo v našom klube a to: Jana Gothová, Dávid Goth, Pavol Macel, Jana Piatriková, Peter Tončík, Viktor Cefer, Tomáš Dutko, Michala Konderová, Ivan Koctúr, Petra Ondrušíková, Daniel Dobrotka a Martin Včelák. Všetci boli jednohlasne prijatí.
 • Diskusia a iné. Bolo odsúhlasené, že za každú akciu na ktorú sa finančne prispieva z prostriedkov klubu sú zodpovedné 2 osoby. Správa  z akcie spolu s originálnymi dokladmi  musí byť doručená p. Drienkovej a kópie p. Kúšikovej a p. Nešporovi najneskôr do 21 dní od skončenia akcie. Schválené bolo aj čestné členstvo pre Róberta Trubača, ako poďakovanie za pomoc pri získavaní finančných prostriedkov na fungovanie detského krúžku. Takisto bola odsúhlasená bezplatná permanentka pre Petra Baču tiež ako poďakovanie za jeho prácu s deťmi a jeho prácu v klube. Tak ako každý rok aj tento dostal úlohu poslať poďakovanie všetkým sponzorom Peter Fialek.  

 

Zapísala: Mária Kúšiková

Zápisnicu overila : Lívia Firáková

V Žiari nad Hronom, 15.10.2020

 

 

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.