2021

25.01.2022 20:28

Zápisnica HK JAMES ZH - výročná členská schôdza zo dňa 26.11.2021

 

Miesto: priestory firmy K-system ul.SNP Žiar nad Hronom

Prítomní: podľa prezenčnej listiny - viď. príloha

 

Program:

  1. Privítanie, Otvorenie
  2. Zhodnotenie sezóny 2021
  3. Finančná a revízna správa
  4. Schválenie nových členov
  5. Schválenie akcií na rok 2022
  6. Rozpočet
  7. Diskusia

 

Otvorenie

Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice, boli navrhnutí zapisovateľ Piatriková Jana, overovateľ Beňová Lýdia.

 

Zhodnotenie sezóny 2021

Plánované akcie sa uskutočnili len čiastočne, vzhľadom na opatrenia - Covid-19.

Z každej uskutočnenej akcie bola napísaná správa-uverejnená na www.lezenie.eu  

Metodika na Lehotských skalách - veľmi nízka účasť, apeluje sa na členov, aby sa v roku 2022 zúčastnili, hlavne noví členovia.

 

Finančná a revízna správa

Katarína Drienková

-správa o hospodárení bude priložená k zápisnici:

 

Pokladňa:/informovala Radka Šlajferčíková/

 

Schválenie nových členov:

K dnešnému dňu 26.11.2021 je v klube 71 členov, na dnešnej schôdzi sa schvaľovali nový členovia: René Igaz,  Lukáš Hrečko, Jakub Zigo, Boris Kňažko, Roman Janšto, Adam Hogh, Patrik Krátky, Andreja Mikulová

-hlasovanie - všetci jednohlasne ZA , všetci nový členovia boli schválení 

 

Detské akcie – Detský lezecký krúžok vedie: Radka Šlajferčíková a Veronika Matejíčková

2 dni v týždni

-bude potrebná obnova kurzu pre Radku Šlajferčíkovú

 

Plánované akcie:

-Memoriál Emila a Moniky Trubačovcov

-Detské preteky na bouldrovke


 

Bouldrovka:

-Pravidelné upratovanie 1 x do týždňa

 /Upozornenie, každý si má za sebou urobiť poriadok, keď opúšťa bouldrovku/

-pravidlá návštev na bouldrovke: po 15:00 hod. pracovné dni, členovia klubu 

-kontrola OP pri vydávaní kľúčov na bouldrovku/kľúče na internáte/

-cudzí len s členom klubu - dobrovoľný príspevok do pokladničky

-permanentka 40,-€ na rok 

 

Členské na rok 2022:?

-členské je potrebné uhradiť v termíne od 1.1.2021-15.2.2021 –číslo účtu na stránke

-kto chce k členskému poistenie-nahlásiť Majke Kúšikovej, to isté aj v prípade zmeny údajov.

 

Rozpočet na rok 2022: /podmienka min. 7 účastníkmi akcia/

 

Názov akcie

Termín

Počet nocí

Organizátor

Ľady Slovenský Raj

Január - február

2

Dutko,Konderová

Skialp.akcia Červenec

Február

2

Španko,

Zimné Tatry

Podľa podmienok

   

Sekaniny 

Otvorenie sezóny

 

Radka, Veronika

Paklenica-Chorvátsko

Jún

5

Kúšikovci

Letné Tatry Popradské

Júl

3

Kúšiková, Nešpor

Jesenné Tatry-Brnčalka

September

3

Cefer, Tomčík

Posledný Zlaňák  

Október

2

Matejíčkovci

Zimná Skalka Hostinec

December

2

Bíreš,Cefer

Memorial Trubačovcov

   

Radka, Veronika

 

Informovanie o akciách:

Bolo schválené - povinnosť informovať v predstihu o organizovaní spoločných oddielových akcií hromadnými e-mailami. Na jednotlivé akcie sa každý účastník prihlasuje záväzne a v prípade neúčasti je potrebné nájsť za seba náhradu, v opačnom prípade je povinný uhradiť náklady vzniknuté svojou neúčasťou  HK JAMES ZH v plnej výške. Organizátor si vyžiada zálohu pri prihlasovaní sa  na akciu, ktorá bude vrátená účastníkom ,ktorí sa akcie zúčastnia. V opačnom prípade sa záloha nevráti, to isté platí aj pri skoršom odchode domov. 

 

Diskusia:

Návrh – zmena loga klubu –Miška Konderová

-vyrobiť tričká a mikiny s novým logom

 

Poslať poďakovanie darcom, ktorí prispeli finančne a tiež HK Manín - poslali chyty.

Výzva vypracovávať projekty ako podklad pre granty..osloviť firmy, sponzorov, 2% dane

Lívia Firáková – spropagovať klub, článok, fotky z detských pretekov.


 

Na záver poďakovanie Katke Drienkovej, Radke a Veronike za vedenie detského krúžku a organizátorom akcií za minulý rok.

 

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.